Category: FOTO

Stillhet

 Hallo.

For­rige helg var jeg med på hytta en tur. Jeg er vel­dig glad for at jeg valgte å bli med. Det er utro­lig fin natur på Sei­land og det er all­tid den spe­si­elle stem­nin­gen på hytta. Jeg hadde et stort ønske om at det skulle bli skik­ke­lig nord­lys, men det ble det ikke. Det har fak­tisk nes­ten ikke vært noe nord­lys å se i hele ferien for min del. Det kan godt hende at jeg ikke har fått det med meg selv­fø­le­lig.

Jeg spratt fort ned fra hem­sen (har seng der), og ut når jeg så den rosa sol­ned­gan­gen. Sola går enda rime­lig fort ned her oppe. 

 Veien inn til Hønseby.Sofie fikk tenne på noen stjerne­fyr­s­tik­ker fra nyttårsaften.

 

Lør­dags kveld var helt nyde­lig. Det var vind­stille og ikke en sky på him­me­len. Det er rart hvor mørkt og stille det er der. Hvis det er noe lyd hører man det på lang avstand.

 

Det ser ikke sær­lig mørkt ut på bil­dene. Jeg blir sta­dig over­ras­ket over hvor mye man kan fange på kamera, som ikke øyet ser. Har ikke for­ster­ket far­gene på bil­dene noe sær­lig heller.

Det var vans­ke­lig å gå inn når det var så vak­kert ute, men når kulda begynte å bite var jeg let­tere å over­tale.

I dag rei­ser jeg til­bake til Oslo. Litt vemo­dig, men ikke så mye at jeg vil bli. Det er på tide å avslutte ferien før jeg blir forr lat. Humø­ret mitt blir bare dår­li­gere og dår­li­gere jo mindre jeg har å gjøre. Har lært at jeg tren­ger utford­rin­ger å mestre for å være lyk­ke­lig.
Skal også bli fint å se alle de flotte men­nes­kene jeg har blitt kjent med igjen.

Det ver­ste med å reise hjemme­fra er tan­ken på hvor lenge det er til jeg kom­mer til­bake. Kom­mer til å savne alle sam­men så fryk­te­lig mye.

Snak­kes :)

Liv in the sky with diamonds

Vi skulle ta bil­der med samme stemning/følelse som i en sang, eller rett og slett bare inspi­rert. Så da limte jeg “dia­man­ter” i ansik­tet til Liv og tok bil­der av henne. Jeg ble for­nøyd med tek­nik­ken. Brukte kun en hånd­blits, som jeg holdt i handa, med et pute­trekk over for å “dempe” lyset litt. Kla­rer noen gjette hvor­dan jeg har fått den bokeh aktige effek­ten i noen av bildene?

Julie Pike workshop

Hei!

For noen uker siden hadde vi motework­shop med Julie Pike. Klas­sen hadde fun­net loca­tion, model­ler og makeup artis­ter. Vi ble delt i grup­per på to og to, der vi hadde en modell og en makeup artist hver. Loca­tio­nen var Hel­levik­tan­gen, en super nyde­lig plass. Natu­ren der var vel­dig vak­ker, spe­si­elt i det været som var den dagen.
Alt til nå høres fan­tas­tisk ut, eller hva? Men pro­ble­mene for meg og Maud (som jeg var på gruppe med) skulle starte ganske tid­lig på dagen. Da vi opp­da­get at model­len vår ikke var der. Ikke fikk vi tak i henne hel­ler, og gjett at vi prøvde hardt. Akku­rat der og da var vi ganske så frust­rerte, men sam­ti­dig så var ikke humø­ret øde­lagt. Vi måtte jo bare komme med en løs­ning.
Det vi kom fram til var at makeup artis­ten vår skulle stille opp som modell for oss. Noe vi var vel­dig takk­nem­lig for! Hun var jo ikke for­be­redt på dette i det hele tatt. Jeg stilte også opp mens vi ven­tet på at en annen makeup artist skulle sminke vår. Haha, for et surr.

 Med alle pro­ble­mene tatt i betrakt­ning ble dette en vel­dig vel­lyk­ket dag. Vi hadde det vel­dig tri­ve­lig og alle fikk tatt bil­dene sine!
Under ser dere mitt resul­tat:   

Snak­kes!

Tenke ballong

 Hei.

Da var Mag­nus her igjen, hehe.  Var vel­dig varmt og flott her på søn­dag, så da gikk vi oss en tur. Søn­da­ger i Oslo er egent­lig ganske fine.
På man­dag når vi skulle ut å ta bil­der deri­mot var det en god dose med regn. Vi hadde en opg på sko­len som var om å vise noe essen­si­ellt med seg selv. Med fokus på følel­ser og ikke noe direkte som et bilde med for eks. et kamera, fordi man liker å ta bilder.

Tan­ken bak mitt bilde (valgte det til venstre) var at jeg bestan­dig har så mange tan­ker og vans­ke­lig for å gjøre opp­ga­ver på grunn av det, spe­si­elt denne opg, og siden det sier noe om meg valgte jeg å vise det! Der­for skrev jeg ned litt ran­dom tan­ker på bal­lon­gen for å illust­rere det.

 

 Snak­kes!

Super gangster

Eirik er min super gang­ster klasse­ka­me­rat, eller kan­skje ikke så vel­dig. Gang­ster eller ei så ser dere bil­der av han her.

  

Når vi er i stu­dio må man all­tid gjøre mye tull. Det er alt for mange ube­skri­ve­lig rare og mor­somme bil­der fra stu­dio når man får slike anfall. Det siste bil­det har jeg valgt å gi tit­te­len ” That awkward dance”. Meget kunstnerisk…

Snak­kes.

Komplementær

Hei.

Foku­set på disse bil­dene var kom­ple­men­tær­far­ger. Jeg var hel­dig med at det var flott vær den dagen. Også er jo Helene super å ta bilde av. Det er ikke alle som har like lett for å være så avslap­pet foran kamera som henne. Som dere vet els­ker jeg å ta bil­der i natur­lig lys…

 

Lystemperatur

Hei.

Som van­lig hand­ler inn­leg­get mitt om en opg. Denne gan­gen skulle vi ta bil­der med tre for­skjel­lige lystem­pe­ra­tu­rer på for­skjel­lige lys­kil­der. Jeg tok mine i stu­dio med Tirill (Mag­nus sin lille­søs­ter). Hun var på besøk her i Oslo hos sin mor­mor, så da pas­set det fint å utnytte det litt. Hun er jo en vel­dig flink og pen modell, også er hun tål­mo­dig, noe man må være hvis man skal være modell for meg. Haha.

 

Eliasson

Dette er fami­lien Elias­son. På sko­len hadde vi en opp­gave som var å lage en repor­ta­sje av en fami­lie sin hver­dag. Da fulgte jeg Anton i klas­sen sin fami­lie for­delt på to dager. Jeg sto opp kl 5 på en dag vi hadde fri for å få med meg mor­ge­nen! Uansett…

Fami­lien består av Anton(pappa), Leah (3år), Nina (mamma)og Elvira (9mnd).   Mor­ge­nen er en hek­tisk stund på dagen. Det er mye som skal bli gjort på kort tid. Leah må ta medi­sin hver mor­gen på grunn av at hun er født pre­ma­ture. Leah skal også i en barne­hage som er langt hjemme­fra og må der­for både ta buss og tbane med ste­pappa Anton. Denne dagen skulle også Elvira i åpen barne­hage.
Etter skole og andre akti­vi­te­ter sam­les fami­lien til mid­dag. Selv om det ikke er like lett å holde alle sam­let akku­rat. Det er høyt volum, lat­ter og mye akti­vi­tet.
 Mot kvel­den er det lek, barnetv og bading.
Jeg kunne velge maks 12 bil­der til inn­le­ve­rin­gen, endte opp med 13 da. Men som dere ser vil jeg vise dere litt mer av “historien”.

Jeg fikk eks­tremt god til­bake­mel­ding fra lære­ren på disse bil­dene. Ble nes­ten helt paff jeg. Kunne sitert noe, men føler at det nes­ten blir litt for meget, haha.

Hva synes du om bildene?

Hufsa

Når jeg var liten hadde jeg masse mare­ritt om hufsa. Hun sto bestan­dig bak ytter­døra. Tror det var at jeg skulle låse den også fikk jeg ikke luk­ket den når jeg kjente etter om den va låst fordi hun holdt den åpen. Sakte men sik­kert kom hun bestan­dig etter meg.

Drømte du noen gang om hufsa?

My home documentary

Hei.

Her er noen bil­der jeg tok til en opp­gave der man skulle lage en bilde­se­rie fra hjem­met sitt.
Det går bedre i dag for­res­ten. Trengte å få sovet ut litt. Har blitt mange dager med få timer søvn og mange timer i full akti­vi­tet. Føler meg mer inspi­rert og ser litt lysere på opp­ga­vene som er fremover.

 

 

Liv

 Min favo­ritt er det bil­det der hun står i folke­mas­sen. Fikk vel­dig gode til­bake­mel­din­ger når de ble vist i klas­sen, det føles vel­dig moti­ve­rende. Det er de fire øverste jeg leverte inn.