Produktfoto

Hei. 

Nå for tiden har vi mye om foto­gra­fe­ring av metall, glass og andre objek­ter på sko­len. Jeg hadde ganske mye moti­va­sjon som jeg skrev tid­li­gere, men jeg vet ikke helt hvor den ble av.
De bil­dene som er under ble jeg for­nøyd med. Fikk vir­ke­lig utford­ret meg selv og lært mye av det. Var spe­si­elt gøy å få til det “sjakk” aktige bil­det. Flere i klas­sen trodde jeg hadde gjort effek­ten i pho­tos­hop, men det er kun kan­ten i bak­grun­nen som er gjort ret­tere i til­legg til reflek­sjo­nen.
 

En av grun­nene til at jeg er så umo­ti­vert er nok for at jeg set­ter litt for mye press på meg selv. Er jo fak­tisk 1 1/2 år til her på sko­len, mye tid til å for­bedre seg. Blir bare så redd for at jeg ikke har det som trengs. Men jeg kom­mer ikke til å gi opp, kan ikke se for meg å gjøre så mye annet enn noe innen­for denne bran­sjen.
I til­legg så får jeg ikke til å lage fine­art pro­dukt­bil­der. Bil­det til høyre skulle være det, men det var visst mer com­mer­cial. For­søkte å ta nye i stu­dio i dag. Det ble ikke sær­lig vel­lyk­ket, så får håpe jeg kla­rer å lage noe kult av det i photoshop.

Blæh. Deler de nye bil­dene med dere om de blir bra nok, haha.

Snak­kes.
Hva gjør du for å moti­vere deg selv?

 

 

 

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>