Hedvig kommersielt

Hei og hallo.

På man­dag tok jeg bil­der til den kom­mer­si­elle delen av opp­ga­ven. Jeg hadde ord­net makeup artist og alt! Følte meg ganske proff. Spe­si­elt fordi det ikke all­tid er like lett å ta kon­takt med en du ikke kjen­ner i det hele tatt og spørre om de er inter­es­sert i å stille opp. Var vel­dig fint å få utford­ret seg selv litt.
Føler meg for­nøyd med bil­det, men vi får se hvor for­nøyd jeg er etter til­bake­mel­ding på fre­dag! Vi skal henge bil­dene opp i ett av klasse­rom­mene, så da får man jo litt eks­tra pre­sta­sjons­angst.
Hed­vig er vel­dig enkel å ta bilde av, så shoo­ten var bare gøy. Det kan noen gan­ger være vans­ke­lig å ta et bilde der modellen/personen du tar bilde av ser avslap­pet og natur­lig ut. Det er så alt­for lett at per­sonen ser stiv ut på bildet.

MUA: Nata­lie Ukastina

Bil­der skal fore­stille en reklame for øre­dob­ben, så håper det kom­mer godt nok fram.

Kunne du sett for deg dette som en reklame pla­kat?
Hvor­dan synes du jeg fram­stil­ler øredobben?

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>