Jeg har fått meg jobb!

Hei!

Som jeg nevnte i for­rige inn­legg har det skjedd ganske mye her i går­den. Nyhe­ten er nem­lig at jeg har fått meg assis­tent­jobb for foto­graf Øivind Haug!
Den siste måne­den, eller siden påske egent­lig, har det vært helt utro­lig hek­tisk. I går måtte jeg seriøst tenke meg om i fem minut­ter før jeg huska hva jeg hadde gjort for­rige helg. Da har man vir­ke­lig hodet stappa fullt.

Litt “behind the sce­nes” bil­der fra for­skjel­lige opp­tak jeg har vært med på:Den over var for Meny.
Dette var for JM.

Dette var for apo­tek 1.

Jeg kan kan­skje nevne hvor­for det har vært så hek­tisk. Det er for at jeg har hatt tre job­ber. Sam­ti­dig. Jeg har job­ben min på Japan­photo, retu­sjør­job­ben hos Swims og den nye som assis­tent. Job­ben hos Swims er hel­dig­vis ganske sesong basert, så jeg kom­mer inn i bil­det når arbei­det med neste kata­log star­ter. Visste dere at kata­lo­gene lages ett år i forveien?

(Sel­fie tatt mens jeg sit­ter å retu­sje­rer for Øivind.)

I til­legg til all job­ben skal jeg flytte i Juni. Der­for har mye av tiden gått til vis­nin­ger og intens føl­ging av nye annon­ser på finn. Etter mye fram og til­bake har jeg endt opp med å skulle flytte til midt på Grü­ner­løkka! Er ikke det bare helt fan­tas­tisk?
Jeg og Liv skulle egent­lig ikke fort­sette å bo sam­men, men når hun ikke fikk stu­dent­hy­bel, og jeg fikk vite om et kol­lek­tiv med plass til tre, ble det det. Det rimte litt, ikke sant? Pit­te­litt….?
Så skal jeg, Liv og ei som heter Mari flytte sam­men i August. Og jeg skal leie kort­tids­leie det ene rom­met i kol­lek­ti­vet frem til da.

Jeg mang­ler ikke ting å opp­da­tere om for å si det sånn, bare tiden til det.

Jeg som koser med min BFF nabo­katta rett ved der Mag­nus bor. Den kom­mer bestan­dig bort og ser om du har mat.

Snak­kes!

Follow on Bloglovin

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>