Tagged: familieferie

Chania — Kreta

Hei!

I Sep­tem­ber var jeg på ferie med fami­lien på Kreta! Tenkte jeg skulle lage et lite inn­legg med små tips og inn­trykk fra den ferien. La oss kalle dette en vel­dig avslappa reiseguide!

For­eld­rene mine var på en to ukers ferie her, mens jeg kom dit ca midt i ferien deres og var der en uke.

REISEN:
Hele rei­sen var bestilt via Ving.
Jeg reiste fra Oslo luft­havn med Tho­mas Cook Air­li­nes. De var et vel­dig beha­ge­lig sel­skap å reise med, fly­ene var ikke for trange og maten var god.
Når flyet lan­det kom det en buss og kjørte oss fra der flyet par­kerte til dit vi skulle gå inn. Fly­plas­sen i Cha­nia er utro­lig liten i for­hold til tra­fik­ken der (tror de utvi­der nå da). Så ha albu­ene klare når du skal hente baga­sjen din, eller prøv å vær høf­lig og hold avstand! Uuu­an­sett. Der­etter viser de vei til bus­sen du skal ta, turen varte vel rundt 30 min før den stop­pen på ytter­si­den av hotel­let.
På buss­tu­ren var det en guide som for­talte oss om øya. Dess­verre var han dansk så jeg for­sto sånn ca ikke tytte­bæra av hva han sa. Som var vel­dig synd, for det lille jeg for­sto, vir­ket vel­dig spen­nende å få med seg.

HOTELLET:

Hotel­let heter Alex­andra Beach og lig­ger i Agia Marina. (link til hotel­let sin side om noen vil lese alt om det)

Hotel­let var kjempe flott og vi koste oss masse her. Utsik­ten var helt fan­tas­tisk med hav så langt man kunne se.

Det var en del bøl­ger når vi var der, men det er jo ikke akku­rat hotel­let sin feil. Når bøl­gete roet seg ned følte jeg at jeg var i para­dis når jeg fløt rundt på luft­ma­dras­sen. (I noe begren­set tid for å ikke bli svidd).

Det var også vel­dig dei­lig med hele 3 bas­seng som strakk seg på bak­si­den av hotel­let. Det var to store og et lite for små barn. Likte godt at en kunne ligge ved bas­seng­kan­ten og sam­ti­dig kjenne vin­den og lyden av bøl­gene i bak­grun­nen. Som en rik­tig­nok ikke hørte så vel­dig godt over barna i bas­sen­get.
Ser­ve­rin­gen:
I midten, som blir til høyre i bil­det oven­for, var det ser­ve­ring. De hadde god mat der, ikke ver­dens beste, men abso­lutt godt inna­for. Må nevne at jeg spiste stort sett bare lunsj der.

Ifølge is-eksperten Sofie hadde de for­tref­fe­lig is der.

RUNDT HOTELLET:

Uan­sett hvil­ken vei du går fra hotel­let lig­ger det de van­lige turist butik­kene, fish spa, andre typer spa/negle salon­ger, super­mar­ked og  butik­ker med hånd­lagde kera­mikk pro­duk­ter og diverse lokal­pro­du­serte såper. Det er selv­føl­ge­lig mange res­tau­ran­ter i nær­he­ten også.
Kreta er vel­dig kjent for oli­ven oljen sin og omtrent alt som er lagd på den øya base­rer seg på oli­ven. (Noe som ikke er nega­tivt for såpene de lager luk­ter himmelsk.)

Det er utro­lig vak­kert der, bloms­tene, utsik­ten, husene og alt egent­lig. Og gre­kerne er vel­dig vennlige.

Det var ganske rolig rundt hotel­let. Jeg gikk flere turer for meg selv for å titte litt rundt og foto­gra­fere i mitt eget tempo.
Av man­gel på fri­vil­lige i fami­lien dro jeg også å prøvde fish spa alene en dag. Det kilte litt og var ganske rart, men verd å prøve!
Jeg snak­ket en del med hun jenta som job­bet der. Tror kan­skje hun ble litt lei av meg og alle mine spørs­mål om alt. Men det er jo litt fint å få vite litt om plas­sen man besø­ker.
Dette var jo rett etter alle de store nyhe­tene om Hel­las kri­sen, så det var inter­es­sant å få spurt litt om hvor­dan hun så det. Kan nevnte kort at det hun for­talte var at på Kreta hadde de ikke mer­ket vel­dig til det, men at det var noe helt annet enn i de store byene.

FUN TRAIN:

En ting du mer­ker fort er de små togene som suser forbi flere gan­ger i løpet av dagen.
De kal­les “the little fun train” og har for­skjel­lige utfluk­ter man kan dra på. Vi dro på den som kal­les Hid­den Trea­su­res. OG DET ER NOE JEG VIRKELIG VIL ANBEFALE! Dette er en opp­le­velse for hele familien.

Første stopp: Vinsmaking:

Vi stop­pet på en vin­gård etter en stund med kjø­ring. Vi fikk en kort for­kla­ring på hvor­dan man får frem sma­ken på vinen skik­ke­lig og to glass vin, hvit og rød.

Om man ikke liker vin er det uan­sett fan­tas­tisk vak­kert der.

Neste stopp; Klos­te­ret Agia Kyriaki. 

Utsik­ten på veien opp dit og sel­veste plas­sen var helt magisk.

Når vi kom dit ble vi tatt i mot av en av non­nene som bor der. Hun for­talte oss om his­to­rien til plas­sen, hvor­dan den var byg­gen av stei­nene den hvi­ler på og viste oss rundt.

Selv Sofie på 4,5 år syn­tes denne plas­sen var helt fantastisk.

Før vi dro til­bake fikk vi mulig­he­ten til å kjøpe ting non­nene hadde laget. Det var alt fra bro­derte ting, hekla duker, hon­ning, såper og oli­ven olje.

Denne turen var en kjempe flott opp­le­velse for oss og jeg er så glad vi bestemte oss for å dra. Følte at vi fikk se mange fine sider av Kreta vi nok aldri ellers ville fått sett.

CHANIASHOPPING:

Jeg og mamma dro to turer inn til Cha­nia. Og var noe uhel­dig begge gan­gene. Den første turen skulle vi bare være noen få timer, det som ikke falt oss inn, var at de har en pause på etter­mid­da­gen, der de fleste lokale butik­ker har stengt. Det vil si at kun store kje­der og typiske turist butik­ker er åpne.

Den andre dagen skulle vi få vår revansj! Eller ikke. For den dagen var ikke butik­kene åpen. Om de stengte eks­tra tid­lig eller hva det nå var, fant vi ikke ut av, men om man leser litt på det store inter­nett fin­ner man nok ut av det.

Det lille av Cha­nia vi fikk tid til å utforske var vel­dig fint. Det var masse gamle og sjar­me­rende bygg der.

Siden vi ikke fikk sett i så mye lokale kles­bu­tik­ker er det eneste jeg kan anbe­fale å dra til Zara og gå langs gaten der mot mar­keds­plas­sen (om jeg hus­ker rett). Der er det masse spen­nende kles­bu­tik­ker vi ikke har her i Norge.

Det mang­ler ikke kose­lige cafeer der i hvert fall!

Vi dro en kort visitt innom en svær hall med et stort mar­ked, som mest besto av turist-butikker. Tror ikke vi var der inne så lenge, for de hadde omtrent akku­rat det samme som i nær­he­ten av hotellet.


GRESK AFTEN:

På hotel­let arran­gerte de Gresk aften. Dette er noe som er verd å få med seg om man liker å smake på ny mat!

Jeg prøvde omtrent alt og kom til kon­klu­sjo­nen at spyd med kjøtt og van­lig salat var omtrent det eneste som falt meg i smak. (Det var nok noe kryd­der eller noe som de bru­ker jeg ikke likte). Men har du sjan­sen så hugg innpå i buffeen! Det er jo ikke noe å tape på det.

Vi ble under­holdt med tra­di­sjo­nell dans og musikk.

FARVEL KRETA:

Fikk tatt bil­der i den nyde­lige sol­ned­gan­gen dager før jeg skulle reise…

Håper noen fant inn­leg­get inter­es­sant og at det ikke er for sur­rete. Jeg hadde i hvert fall en kjempe fin ferie med fami­lien min.

Still gjerne spørs­mål så sva­rer jeg om jeg kan :)