Tagged: Reise

Weekendtur til Riga

Hei.

For noen uker siden var jeg i Riga, hoved­sta­ten i Lat­via, på en week­end jente­tur med Cas­sandra.
Vi reiste på fre­dag for­mid­dag og hjem igjen man­dag ettermiddag.

Ten­ker for­telle litt om ferien og gi litt små­tips om det er noen andre som vur­de­rer reise dit. Dette blir en slags reise­guide slått sam­men med snikk snakk om våre opplevelser.

Rei­sen:

vi reiste fra Gar­ger­moen og fløy med Nor­we­gian. Det er en kort fly­tur til Riga og fly­plas­sen er ganske nært sen­trum. Vi tok taxi både fra og til fly­plas­sen, tror det kos­tet rundt 13 euro.

En ting man mer­ker fort, er den store kon­tras­ten mel­lom gamle for­fal­lene bygg, det som er tatt vare på og helt tipp topp moderne bygninger. 

Hotel­let:

Vi bodde på et hotell som heter Well­ton. Det lig­ger i gam­le­byen i Riga, så plas­se­rin­gen er per­fekt.
Jeg synes hotel­let var vel­dig fint og har ingen­ting å klage på. Det var rent og pent, fro­kos­ten var god, litt mye her­me­tisk, men hva kan man for­vente seg til den prisen?


Link til hotel­let sin nett­side:
http://wellton.com/en/wellton-hotel-riga/about-hotel
Vi booket det via hotels.com.

Gam­le­byen:

Nå kan jeg ikke kalle meg noen Riga eks­pert etter å ha vært der noen dager, men jeg synes det fineste med hele Riga var gam­le­byen.
I gam­le­byen kan du finne byg­nin­ger fra mid­del­al­de­ren, kose­lige kaffeer og små butik­ker mens du vand­rer rundt i de smale bro­steins­ga­tene. Husene er utro­lig sjar­me­rende, kame­raet mitt fikk seg ikke mange pau­ser der for å si det sånn.

Når man går rundt ser man også mye av det for­fal­lende, det var vel­dig for­skjel­lig fra hva man er vant med å se hjemme. Sam­ti­dig som det er trist å se, er det noe ved det jeg fin­ner fasci­ne­rende og vak­kert. (Det er også mye gam­melt som blir pus­set opp over­alt!)Det er utro­lig masse flotte kir­ker der!Masse fint stikkaklær som sel­ges fra små boder, om man kan kalle de det. . Min­ner vel­dig om møns­ter vi har her.

   Må man så må man… 
Må ha en liten stopp her for noe litt mor­somt og rart som skjedde. Vi satt der på en benk og hadde litt pause mens vi sip­pet i oss glo­varm kakao (ja jeg brant meg ok!). Plut­se­lig la vi merke til en dame, asia­tisk turist så vidt vi klarte se, som sto og tok bilde mot oss. Vi så på hver­andre og lurte på om det fak­tisk var oss hun tok bil­der av. Etter­hvert skjønte vi at det fak­tisk var det og prøvde se litt sånn “hei hei vi ser deg” på henne. Tror ikke det hjalp, for når vi skulle til å gå sto hun fra en annen vin­kel og tok bilde mot oss.
Kan­skje hun trodde hun fikk tatt bil­der av “de inn­fødte”, men der tok hun feil ja! Eller så ser vi kan­skje litt rar ut, hvem vet.

The house of black­heads. Byg­nin­gen ble ori­gi­nalt byg­get på 1400 tal­let, og var eid av en gruppe kjøps­menn, som ble kalt black­heads. Byg­get ble bom­bet under kri­gen, men byg­get opp igjen på slut­ten av 90 tallet.

 Synes disse drak­tene som var i en butikk var så flott, så måtte legge bilde ut av de og.

Rav:
Er det en ting de sel­ger mye av er det pro­duk­ter laget av rav! Kjøpte meg en vel­dig fin ring med det som minne.

Shop­ping:

Vi dro til et sen­ter som heter Spice;
http://www.spice.lv/en
De har vel­dig mye av de samme butik­kene som vi har i Norge og pri­sene er ganske like. Så hvis man bor i Oslo som jeg gjør, er det ikke så vel­dig mye nytt og spen­nende. Det var noen få butik­ker som ikke var de samme så meste­par­ten av shop­pin­gen ble gjort der.

Det ble litt “harry-handling” der også, da vi fant en DIGER Rimi butikk med masse spen­nende greier og fine pri­ser. Ikke akku­rat det jeg for­ven­tet meg å handle i Riga, hehe.

Det er også en butikk som heter Dro­gas som du nes­ten garan­tert kom­mer til å pas­sere på et tids­punkt i Riga, der har de masse bil­lige skjønn­hets­pro­duk­ter. Jeg fikk hamst­ret inn litt av Nivea kre­men jeg bru­ker blant annet.

(Alt på bil­det over er ikke mitt forresten)

Origo:

Er det en plass jeg ikke vil anbe­fale så er det Origo. De hadde kan­skje ikke noen av de typiske butik­ken vi har her, men det i dette til­fel­let var ikke noe vel­dig posi­tivt. Ofte hvis man så noe fint var snit­tet litt mer­ke­lig eller så hadde det en eller annen sno­dig detalj. Det er nok bare litt kul­tu­relle for­skjel­ler i hva som er moderne, men det var ikke noe for oss.

Hun eldre damen på bil­det over stop­pet oss og skulle skravle. Vi prøvde høf­lig å si at vi ikke skjønte hva hun sa, men vir­ket ikke som hun skjønte det. Fikk litt dår­lig sam­vit­tig­het når vi bare måtte gå mens hun fort­satte å skravle for­nøyd.

 

Butik­ker og spiseplasser:

I Riga så er det mye rime­li­gere å spise ute enn her. Det varie­rer selv­føl­ge­lig litt hvor man drar, men man kan få et mål­tid for ca 7–10 euro.

Gan bei:
http://www.ganbei.lv/

Dette var den plas­sen vi spiste på når vi var på Spice sen­te­ret, men tror det lig­ger en i nær­he­ten av gam­le­byen også.
De hadde vel­dig god mat og masse å velge i. Jeg og Cas­sandra delte et fat med sushi til for­rett. Selv så er jeg ikke den med mest sushi erfa­ring, synes det var godt, men litt nytt.
Jeg var litt uhel­dig i mitt valg av hoved­rett, valgte noe kyl­ling med hon­nings­aus eller noe i den duren, men det ble for søtt for meg. Cas­sandra var vel­dig for­nøyd med det hun fikk!

*Hmmm…. så mye å velge i!*

Pie­nene:

En fin butikk i gam­le­byen med pro­duk­ter som er laget i Lat­via.
http://www.inyourpocket.com/riga/Pienene_77431vJeg kjøpte den vasen helt bakerst, den er så fin med roser i. 

Black magic:

Dette var en vel­dig kul kafè med en mid­del­al­dersk inspi­rert look, også i gamlebyen.


De som job­bet der gikk opp­kledd i slike antrekk:Om du er sugen på noe søtt er dette en per­fekt plass å dra innom!

Bal­zambars:

Etter å ha vand­ret på jakt etter mat i regn­væ­ret endte vi opp i gaten på bil­det under her:De hadde kjempe god mat og ser­vice der! Vi begge spiste en pasta­rett som var helt nydelig.

Crazy Donuts:

Her har de masse for­skjel­lige typer donuts! Vi tok litt for­skjel­lig og delte slik at vi fikk smakt på litt av hvert.
Noen av donu­tene var litt tørre, men ellers var de vel­dig gode.

http://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g274967-d7110539-Reviews-Crazy_Donuts-Riga_Riga_Region.html

Sky­line bar:
http://www.skylinebar.lv/

Den siste kvel­den dro vi innom Sky­line bar, på top­pen av Rad­di­son Blu hotel. Det var helt fan­tas­tisk utsikt der oppe, men det er nok mye gøy­ere å dra dit på dagen slik at man kla­rer å se litt mer.

 

Buss og trikk:

Er det noe jeg var impo­nert over i Riga var det de super­mo­derne trik­kene. Vi bestemte oss en dag for å ta en trikk litt ut av byen, mest bare for sight­see­ing.
Det er vel­dig greit å dra rundt. Du får kjøpt reise­kort på kios­ker, vi kjøpte et 24t kort da vi dro på trikke­tu­ren. Man får også kjøpt enkelt­bil­lett (det brukte vi da vi dro til Spice).


(På vei til trikken) 

Det var litt spe­si­elt å få se litt mer av hvor­dan folk fak­tisk levde der. Igjen må jeg nevnte at det var mye i vel­dig dår­lig stand der. Jeg synes det er trist at folk bor i hus som ser ut som de kan falle sam­men hvert øyeblikk.

Det var vir­ke­lig Nar­ve­sen over­alt der! 

Sam­men­drag:

På denne tiden av året var Riga en vel­dig grå by, over­skyet nes­ten hele tiden hjalp hel­ler ikke. Jeg tror nok byen er utro­lig mye finere å besøke på en litt grøn­nere års­tid, men slik er det jo stort sett overalt.

Engelsk­kunn­ska­pene til Lat­vierne var vel­dig varie­rende. De fleste pra­tet slik at man fikk gjort seg for­stått mens noen gan­ger fikk vi litt pro­ble­mer med bestil­ling av mat og fikk blant annet ikke betale hver for oss.

Noe som var ganske fint egent­lig var at det var aldri noe kjøpe­press når man gikk å så i butik­kene. Det var aldri noen som maste og fot­fulgte deg, tvert imot fak­tisk, enkelte plas­ser sa de hver­ken hei eller hade. Sist­nevnte var litt dår­lig for enkelte plas­ser hadde det vært litt gøy å få vite litt om pro­duk­tene, og da var det ikke like posi­tivt av de overså deg.

Alt i alt er Riga en fin by å besøke for en helge­tur, men tror ikke jeg ville vært der noe sær­lig lenger.