Tagged: reiseguide

Weekendtur til Riga

Hei.

For noen uker siden var jeg i Riga, hoved­sta­ten i Lat­via, på en week­end jente­tur med Cas­sandra.
Vi reiste på fre­dag for­mid­dag og hjem igjen man­dag ettermiddag.

Ten­ker for­telle litt om ferien og gi litt små­tips om det er noen andre som vur­de­rer reise dit. Dette blir en slags reise­guide slått sam­men med snikk snakk om våre opplevelser.

Rei­sen:

vi reiste fra Gar­ger­moen og fløy med Nor­we­gian. Det er en kort fly­tur til Riga og fly­plas­sen er ganske nært sen­trum. Vi tok taxi både fra og til fly­plas­sen, tror det kos­tet rundt 13 euro.

En ting man mer­ker fort, er den store kon­tras­ten mel­lom gamle for­fal­lene bygg, det som er tatt vare på og helt tipp topp moderne bygninger. 

Hotel­let:

Vi bodde på et hotell som heter Well­ton. Det lig­ger i gam­le­byen i Riga, så plas­se­rin­gen er per­fekt.
Jeg synes hotel­let var vel­dig fint og har ingen­ting å klage på. Det var rent og pent, fro­kos­ten var god, litt mye her­me­tisk, men hva kan man for­vente seg til den prisen?


Link til hotel­let sin nett­side:
http://wellton.com/en/wellton-hotel-riga/about-hotel
Vi booket det via hotels.com.

Gam­le­byen:

Nå kan jeg ikke kalle meg noen Riga eks­pert etter å ha vært der noen dager, men jeg synes det fineste med hele Riga var gam­le­byen.
I gam­le­byen kan du finne byg­nin­ger fra mid­del­al­de­ren, kose­lige kaffeer og små butik­ker mens du vand­rer rundt i de smale bro­steins­ga­tene. Husene er utro­lig sjar­me­rende, kame­raet mitt fikk seg ikke mange pau­ser der for å si det sånn.

Når man går rundt ser man også mye av det for­fal­lende, det var vel­dig for­skjel­lig fra hva man er vant med å se hjemme. Sam­ti­dig som det er trist å se, er det noe ved det jeg fin­ner fasci­ne­rende og vak­kert. (Det er også mye gam­melt som blir pus­set opp over­alt!)Det er utro­lig masse flotte kir­ker der!Masse fint stikkaklær som sel­ges fra små boder, om man kan kalle de det. . Min­ner vel­dig om møns­ter vi har her.

   Må man så må man… 
Må ha en liten stopp her for noe litt mor­somt og rart som skjedde. Vi satt der på en benk og hadde litt pause mens vi sip­pet i oss glo­varm kakao (ja jeg brant meg ok!). Plut­se­lig la vi merke til en dame, asia­tisk turist så vidt vi klarte se, som sto og tok bilde mot oss. Vi så på hver­andre og lurte på om det fak­tisk var oss hun tok bil­der av. Etter­hvert skjønte vi at det fak­tisk var det og prøvde se litt sånn “hei hei vi ser deg” på henne. Tror ikke det hjalp, for når vi skulle til å gå sto hun fra en annen vin­kel og tok bilde mot oss.
Kan­skje hun trodde hun fikk tatt bil­der av “de inn­fødte”, men der tok hun feil ja! Eller så ser vi kan­skje litt rar ut, hvem vet.

The house of black­heads. Byg­nin­gen ble ori­gi­nalt byg­get på 1400 tal­let, og var eid av en gruppe kjøps­menn, som ble kalt black­heads. Byg­get ble bom­bet under kri­gen, men byg­get opp igjen på slut­ten av 90 tallet.

 Synes disse drak­tene som var i en butikk var så flott, så måtte legge bilde ut av de og.

Rav:
Er det en ting de sel­ger mye av er det pro­duk­ter laget av rav! Kjøpte meg en vel­dig fin ring med det som minne.

Shop­ping:

Vi dro til et sen­ter som heter Spice;
http://www.spice.lv/en
De har vel­dig mye av de samme butik­kene som vi har i Norge og pri­sene er ganske like. Så hvis man bor i Oslo som jeg gjør, er det ikke så vel­dig mye nytt og spen­nende. Det var noen få butik­ker som ikke var de samme så meste­par­ten av shop­pin­gen ble gjort der.

Det ble litt “harry-handling” der også, da vi fant en DIGER Rimi butikk med masse spen­nende greier og fine pri­ser. Ikke akku­rat det jeg for­ven­tet meg å handle i Riga, hehe.

Det er også en butikk som heter Dro­gas som du nes­ten garan­tert kom­mer til å pas­sere på et tids­punkt i Riga, der har de masse bil­lige skjønn­hets­pro­duk­ter. Jeg fikk hamst­ret inn litt av Nivea kre­men jeg bru­ker blant annet.

(Alt på bil­det over er ikke mitt forresten)

Origo:

Er det en plass jeg ikke vil anbe­fale så er det Origo. De hadde kan­skje ikke noen av de typiske butik­ken vi har her, men det i dette til­fel­let var ikke noe vel­dig posi­tivt. Ofte hvis man så noe fint var snit­tet litt mer­ke­lig eller så hadde det en eller annen sno­dig detalj. Det er nok bare litt kul­tu­relle for­skjel­ler i hva som er moderne, men det var ikke noe for oss.

Hun eldre damen på bil­det over stop­pet oss og skulle skravle. Vi prøvde høf­lig å si at vi ikke skjønte hva hun sa, men vir­ket ikke som hun skjønte det. Fikk litt dår­lig sam­vit­tig­het når vi bare måtte gå mens hun fort­satte å skravle for­nøyd.

 

Butik­ker og spiseplasser:

I Riga så er det mye rime­li­gere å spise ute enn her. Det varie­rer selv­føl­ge­lig litt hvor man drar, men man kan få et mål­tid for ca 7–10 euro.

Gan bei:
http://www.ganbei.lv/

Dette var den plas­sen vi spiste på når vi var på Spice sen­te­ret, men tror det lig­ger en i nær­he­ten av gam­le­byen også.
De hadde vel­dig god mat og masse å velge i. Jeg og Cas­sandra delte et fat med sushi til for­rett. Selv så er jeg ikke den med mest sushi erfa­ring, synes det var godt, men litt nytt.
Jeg var litt uhel­dig i mitt valg av hoved­rett, valgte noe kyl­ling med hon­nings­aus eller noe i den duren, men det ble for søtt for meg. Cas­sandra var vel­dig for­nøyd med det hun fikk!

*Hmmm…. så mye å velge i!*

Pie­nene:

En fin butikk i gam­le­byen med pro­duk­ter som er laget i Lat­via.
http://www.inyourpocket.com/riga/Pienene_77431vJeg kjøpte den vasen helt bakerst, den er så fin med roser i. 

Black magic:

Dette var en vel­dig kul kafè med en mid­del­al­dersk inspi­rert look, også i gamlebyen.


De som job­bet der gikk opp­kledd i slike antrekk:Om du er sugen på noe søtt er dette en per­fekt plass å dra innom!

Bal­zambars:

Etter å ha vand­ret på jakt etter mat i regn­væ­ret endte vi opp i gaten på bil­det under her:De hadde kjempe god mat og ser­vice der! Vi begge spiste en pasta­rett som var helt nydelig.

Crazy Donuts:

Her har de masse for­skjel­lige typer donuts! Vi tok litt for­skjel­lig og delte slik at vi fikk smakt på litt av hvert.
Noen av donu­tene var litt tørre, men ellers var de vel­dig gode.

http://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g274967-d7110539-Reviews-Crazy_Donuts-Riga_Riga_Region.html

Sky­line bar:
http://www.skylinebar.lv/

Den siste kvel­den dro vi innom Sky­line bar, på top­pen av Rad­di­son Blu hotel. Det var helt fan­tas­tisk utsikt der oppe, men det er nok mye gøy­ere å dra dit på dagen slik at man kla­rer å se litt mer.

 

Buss og trikk:

Er det noe jeg var impo­nert over i Riga var det de super­mo­derne trik­kene. Vi bestemte oss en dag for å ta en trikk litt ut av byen, mest bare for sight­see­ing.
Det er vel­dig greit å dra rundt. Du får kjøpt reise­kort på kios­ker, vi kjøpte et 24t kort da vi dro på trikke­tu­ren. Man får også kjøpt enkelt­bil­lett (det brukte vi da vi dro til Spice).


(På vei til trikken) 

Det var litt spe­si­elt å få se litt mer av hvor­dan folk fak­tisk levde der. Igjen må jeg nevnte at det var mye i vel­dig dår­lig stand der. Jeg synes det er trist at folk bor i hus som ser ut som de kan falle sam­men hvert øyeblikk.

Det var vir­ke­lig Nar­ve­sen over­alt der! 

Sam­men­drag:

På denne tiden av året var Riga en vel­dig grå by, over­skyet nes­ten hele tiden hjalp hel­ler ikke. Jeg tror nok byen er utro­lig mye finere å besøke på en litt grøn­nere års­tid, men slik er det jo stort sett overalt.

Engelsk­kunn­ska­pene til Lat­vierne var vel­dig varie­rende. De fleste pra­tet slik at man fikk gjort seg for­stått mens noen gan­ger fikk vi litt pro­ble­mer med bestil­ling av mat og fikk blant annet ikke betale hver for oss.

Noe som var ganske fint egent­lig var at det var aldri noe kjøpe­press når man gikk å så i butik­kene. Det var aldri noen som maste og fot­fulgte deg, tvert imot fak­tisk, enkelte plas­ser sa de hver­ken hei eller hade. Sist­nevnte var litt dår­lig for enkelte plas­ser hadde det vært litt gøy å få vite litt om pro­duk­tene, og da var det ikke like posi­tivt av de overså deg.

Alt i alt er Riga en fin by å besøke for en helge­tur, men tror ikke jeg ville vært der noe sær­lig lenger.

Chania — Kreta

Hei!

I Sep­tem­ber var jeg på ferie med fami­lien på Kreta! Tenkte jeg skulle lage et lite inn­legg med små tips og inn­trykk fra den ferien. La oss kalle dette en vel­dig avslappa reiseguide!

For­eld­rene mine var på en to ukers ferie her, mens jeg kom dit ca midt i ferien deres og var der en uke.

REISEN:
Hele rei­sen var bestilt via Ving.
Jeg reiste fra Oslo luft­havn med Tho­mas Cook Air­li­nes. De var et vel­dig beha­ge­lig sel­skap å reise med, fly­ene var ikke for trange og maten var god.
Når flyet lan­det kom det en buss og kjørte oss fra der flyet par­kerte til dit vi skulle gå inn. Fly­plas­sen i Cha­nia er utro­lig liten i for­hold til tra­fik­ken der (tror de utvi­der nå da). Så ha albu­ene klare når du skal hente baga­sjen din, eller prøv å vær høf­lig og hold avstand! Uuu­an­sett. Der­etter viser de vei til bus­sen du skal ta, turen varte vel rundt 30 min før den stop­pen på ytter­si­den av hotel­let.
På buss­tu­ren var det en guide som for­talte oss om øya. Dess­verre var han dansk så jeg for­sto sånn ca ikke tytte­bæra av hva han sa. Som var vel­dig synd, for det lille jeg for­sto, vir­ket vel­dig spen­nende å få med seg.

HOTELLET:

Hotel­let heter Alex­andra Beach og lig­ger i Agia Marina. (link til hotel­let sin side om noen vil lese alt om det)

Hotel­let var kjempe flott og vi koste oss masse her. Utsik­ten var helt fan­tas­tisk med hav så langt man kunne se.

Det var en del bøl­ger når vi var der, men det er jo ikke akku­rat hotel­let sin feil. Når bøl­gete roet seg ned følte jeg at jeg var i para­dis når jeg fløt rundt på luft­ma­dras­sen. (I noe begren­set tid for å ikke bli svidd).

Det var også vel­dig dei­lig med hele 3 bas­seng som strakk seg på bak­si­den av hotel­let. Det var to store og et lite for små barn. Likte godt at en kunne ligge ved bas­seng­kan­ten og sam­ti­dig kjenne vin­den og lyden av bøl­gene i bak­grun­nen. Som en rik­tig­nok ikke hørte så vel­dig godt over barna i bas­sen­get.
Ser­ve­rin­gen:
I midten, som blir til høyre i bil­det oven­for, var det ser­ve­ring. De hadde god mat der, ikke ver­dens beste, men abso­lutt godt inna­for. Må nevne at jeg spiste stort sett bare lunsj der.

Ifølge is-eksperten Sofie hadde de for­tref­fe­lig is der.

RUNDT HOTELLET:

Uan­sett hvil­ken vei du går fra hotel­let lig­ger det de van­lige turist butik­kene, fish spa, andre typer spa/negle salon­ger, super­mar­ked og  butik­ker med hånd­lagde kera­mikk pro­duk­ter og diverse lokal­pro­du­serte såper. Det er selv­føl­ge­lig mange res­tau­ran­ter i nær­he­ten også.
Kreta er vel­dig kjent for oli­ven oljen sin og omtrent alt som er lagd på den øya base­rer seg på oli­ven. (Noe som ikke er nega­tivt for såpene de lager luk­ter himmelsk.)

Det er utro­lig vak­kert der, bloms­tene, utsik­ten, husene og alt egent­lig. Og gre­kerne er vel­dig vennlige.

Det var ganske rolig rundt hotel­let. Jeg gikk flere turer for meg selv for å titte litt rundt og foto­gra­fere i mitt eget tempo.
Av man­gel på fri­vil­lige i fami­lien dro jeg også å prøvde fish spa alene en dag. Det kilte litt og var ganske rart, men verd å prøve!
Jeg snak­ket en del med hun jenta som job­bet der. Tror kan­skje hun ble litt lei av meg og alle mine spørs­mål om alt. Men det er jo litt fint å få vite litt om plas­sen man besø­ker.
Dette var jo rett etter alle de store nyhe­tene om Hel­las kri­sen, så det var inter­es­sant å få spurt litt om hvor­dan hun så det. Kan nevnte kort at det hun for­talte var at på Kreta hadde de ikke mer­ket vel­dig til det, men at det var noe helt annet enn i de store byene.

FUN TRAIN:

En ting du mer­ker fort er de små togene som suser forbi flere gan­ger i løpet av dagen.
De kal­les “the little fun train” og har for­skjel­lige utfluk­ter man kan dra på. Vi dro på den som kal­les Hid­den Trea­su­res. OG DET ER NOE JEG VIRKELIG VIL ANBEFALE! Dette er en opp­le­velse for hele familien.

Første stopp: Vinsmaking:

Vi stop­pet på en vin­gård etter en stund med kjø­ring. Vi fikk en kort for­kla­ring på hvor­dan man får frem sma­ken på vinen skik­ke­lig og to glass vin, hvit og rød.

Om man ikke liker vin er det uan­sett fan­tas­tisk vak­kert der.

Neste stopp; Klos­te­ret Agia Kyriaki. 

Utsik­ten på veien opp dit og sel­veste plas­sen var helt magisk.

Når vi kom dit ble vi tatt i mot av en av non­nene som bor der. Hun for­talte oss om his­to­rien til plas­sen, hvor­dan den var byg­gen av stei­nene den hvi­ler på og viste oss rundt.

Selv Sofie på 4,5 år syn­tes denne plas­sen var helt fantastisk.

Før vi dro til­bake fikk vi mulig­he­ten til å kjøpe ting non­nene hadde laget. Det var alt fra bro­derte ting, hekla duker, hon­ning, såper og oli­ven olje.

Denne turen var en kjempe flott opp­le­velse for oss og jeg er så glad vi bestemte oss for å dra. Følte at vi fikk se mange fine sider av Kreta vi nok aldri ellers ville fått sett.

CHANIASHOPPING:

Jeg og mamma dro to turer inn til Cha­nia. Og var noe uhel­dig begge gan­gene. Den første turen skulle vi bare være noen få timer, det som ikke falt oss inn, var at de har en pause på etter­mid­da­gen, der de fleste lokale butik­ker har stengt. Det vil si at kun store kje­der og typiske turist butik­ker er åpne.

Den andre dagen skulle vi få vår revansj! Eller ikke. For den dagen var ikke butik­kene åpen. Om de stengte eks­tra tid­lig eller hva det nå var, fant vi ikke ut av, men om man leser litt på det store inter­nett fin­ner man nok ut av det.

Det lille av Cha­nia vi fikk tid til å utforske var vel­dig fint. Det var masse gamle og sjar­me­rende bygg der.

Siden vi ikke fikk sett i så mye lokale kles­bu­tik­ker er det eneste jeg kan anbe­fale å dra til Zara og gå langs gaten der mot mar­keds­plas­sen (om jeg hus­ker rett). Der er det masse spen­nende kles­bu­tik­ker vi ikke har her i Norge.

Det mang­ler ikke kose­lige cafeer der i hvert fall!

Vi dro en kort visitt innom en svær hall med et stort mar­ked, som mest besto av turist-butikker. Tror ikke vi var der inne så lenge, for de hadde omtrent akku­rat det samme som i nær­he­ten av hotellet.


GRESK AFTEN:

På hotel­let arran­gerte de Gresk aften. Dette er noe som er verd å få med seg om man liker å smake på ny mat!

Jeg prøvde omtrent alt og kom til kon­klu­sjo­nen at spyd med kjøtt og van­lig salat var omtrent det eneste som falt meg i smak. (Det var nok noe kryd­der eller noe som de bru­ker jeg ikke likte). Men har du sjan­sen så hugg innpå i buffeen! Det er jo ikke noe å tape på det.

Vi ble under­holdt med tra­di­sjo­nell dans og musikk.

FARVEL KRETA:

Fikk tatt bil­der i den nyde­lige sol­ned­gan­gen dager før jeg skulle reise…

Håper noen fant inn­leg­get inter­es­sant og at det ikke er for sur­rete. Jeg hadde i hvert fall en kjempe fin ferie med fami­lien min.

Still gjerne spørs­mål så sva­rer jeg om jeg kan :)